Podpisanie porozumienia z Nadleśnictwem Gryfice.

4 lipca 2019 r. w Gryficach podpisane zostało porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Nadmorską Koleją Wąskotorową Sp. z o.o. i Nadleśnictwem Gryfice. Dokument podpisali : Prezes Zarządu - Janusz Cetera i Nadleśniczy - Wojciech Pietrzak.

Przedmiotem porozumienia jest promowanie cennych zasobów przyrodniczych, upowszechnianie wiedzy na temat Lasów Państwowych, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz walorów turystycznych Lasów Państwowych i Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. Na mocy podpisanego dokumentu strony zobowiązały się do współpracy przy realizacji wspólnych celów i zadań, m.in. współpracy przy organizacji spotkań edukacyjno-promocyjnych, konkursów i wystaw, związanych z tematyką porozumienia, wsparcia merytorycznego w zakresie edukacji leśnej, monitorowaniu środowiska naturalnego i informowaniu o zauważonych ewentualnych zagrożeń.

Szeroko pojęte wspólne działania na rzecz ochrony środowiska dotyczyć będą również wypracowania metod ujawniania dzikich wysypisk śmieci na terenach leśnych, jak też propagowania walorów przyrodniczych i turystycznych na terenie przebiegu szlaku Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.