Regulamin przewozów

REGULAMIN PRZEWOZÓW Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o.

z siedzibą w Pogorzelicy ul. Leśna 5

zatwierdzony przez Prezesa Spółki Zarządzeniem Nr 10 z dnia 29.04. 2014r.

Rozdział 1

Tytuł 1.

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe / Dz. U. z dnia 2000 r. Nr 50 poz. 601 z 2002 r. Nr 125, poz. 1371 z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112(z późniejszymi zmianami)

§2

Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad korzystania z usług świadczonych przez Nadmorską Kolej Wąskotorową Sp. z o.o. w turystycznej ofercie przewozu osób, zwierząt i przedmiotów, a także obowiązków wobec odbiorców tych usług.

§3

Regulamin zawiera także postanowienia o charakterze informacyjnym, uwzględniające unormowania mające związek z przedmiotem regulaminu, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe ( Dz. U z 2000r. Nr 50 poz. 601, z 2002r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 130, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, a także Zarządzeniami Prezesa Spółki w sprawach : określenia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy kolejką wąskotorową, sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji kolei wąskotorowej w Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o..

§4

Rozdział 2

Przewóz osób i ich bagażu odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w ramach regularnej komunikacji kolejki wąskotorowej - według rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej.

Tytuł 2.

Obowiązki Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. wobec pasażera Podstawowe zasady korzystania ze środków transportu kolejką wąskotorową

§5

Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. zobowiązane jest do zapewnienia bezpiecznej jazdy środkami transportu zbiorowego.

§6

Pojazdy powinny posiadać wyraźne i zgodne z prawem oznakowanie w zakresie numeru i kierunku linii.

§7

Przewoźnik zapewnia kulturalną i grzeczną obsługę w pojazdach oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym i estetycznym.

§8

Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. zamieszcza na przystankach rozkłady jazdy linii zatrzymujących się na danym przystanku oraz zapewnia kursowanie taboru zgodnie z tymi rozkładami.

§9

Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. ogłasza informację pasażerską zgodnie z postanowieniami § 28

§10 Do obowiązków przewoźnika należy analiza skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania kolejki wąskotorowej w celu ciągłego podnoszenia jakości wykonywanych usług przewozowych.

Tytuł 3.

Prawa i obowiązki pasażera

§11

Pasażer korzystający z biletu jednorazowego kasowania /bilety jednorazowe/ ma obowiązek przedstawić bilet do skasowania niezwłocznie po ruszeniu pojazdu, sprawdzić, czy znak skasowania na bilecie jest wyraźny i kompletny, i zachować bilet przez cały czas trwania podróży.

§12

W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer powinien stosować się do napisów i piktogramów o charakterze porządkowym, które umieszczono na zewnątrz i wewnątrz pojazdu.

§13

Pasażer powinien wsiadać do pojazdów i wysiadać z nich wyłącznie na odpowiednio oznakowanych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wysiadanie poza przystankami z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

§14

Na przystankach początkowych pasażer może wsiąść do pojazdu wyłącznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.

§15

Przy zamiarze skorzystania z przystanku „na żądanie" należy stanąć w widocznym miejscu przed podjechaniem pojazdu na przystanek i zasygnalizować zamiar odbycia podróży, albo przed opuszczeniem pojazdu poinformować o swoim zamiarze prowadzącego pojazd .

§16

Pasażer ma prawo samodzielnie otwierać drzwi w pojazdach wyposażonych w odpowiednio oznakowane lub przyciski do ich otwierania.

§17

Pasażer ma prawo wsiadać i wysiadać z pojazdów wszystkimi drzwiami, z wyjątkiem pojazdów, w których w drzwiach przednich, z przyczyn technicznych, nie można zapewnić swobodnego przejścia pasażerów w obydwie strony. Drzwi w tych pojazdach, specjalnie oznakowane, przeznaczone są wyłącznie do wysiadania. Pasażerowie nie mogą korzystać z drzwi stanowiących niezależne wejście do kabiny prowadzącego pojazd.

§18

Pasażerowi nie wolno wsiadać i wysiadać z pojazdu po sygnale odjazdu. §19 W pojazdach, wyposażonych w stanowisko dla podróżnych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, pasażer powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym miejscu.

§20

Na miejscach przeznaczonych do siedzenia nie wolno umieszczać bagażu i zwierząt.

§21

Pasażer ma obowiązek nadzorować w czasie podróży bagaż ręczny i zwierzęta.

§22

Bagaż należy przewozić w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, nie stwarzający możliwości wyrządzenia szkody, nie przeszkadzający współpodróżnym i nie narażający ich na niewygody.

§23

Pasażerom zabrania się:

1) palenia tytoniu,

2) spożywania alkoholu

3) spożywania posiłków i napojów,

4) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,

5) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,

6) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,

7) siadania na barierkach ochronnych,

8) zakłócania spokoju w pojeździe,

9) przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania,

10) przebywania w kabinie kierowcy lub motorniczego podczas jazdy,

11) przebywania na przednim pomoście poza barierkami wyznaczającymi przestrzeń pasażerską i ograniczania widoczności prowadzącemu pojazd,

12) przewożenia bagażu w sposób utrudniający podróż innym pasażerom,

Tytuł 3.

Zasady dotyczące przewozu bagażu

§24

Podróżny może przewozić bagaż nie przekraczający następujących wymiarów:

1. dla przedmiotów przestrzennych do 90 x 75 x 40 cm,

2. dla przedmiotów podłużnych do 12 x 12 x 220 cm,

3. dla przedmiotów płaskich do 100 x 90 x 10 cm,

§25

1. Postanowienia o przewozie bagażu stosuje się odpowiednio do przewozu zwierząt domowych.

2. Zwierzęta domowe uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu, itp.) mogą być przewożone pod warunkiem, że zostały umieszczone w odpowiednim pojemniku (np. w koszu, skrzynce, klatce), zapewniającym odizolowanie zwierzęcia od podróżnych.

3 Psy zajmujące miejsce w pojeździe mogą być przewożone, jeśli znajdują się na uwięzi i mają nałożony kaganiec.

§26

Nie podlegają opłacie za przewóz:

1. przedmioty przestrzenne nie przekraczające wymiarów 65 x 45 x 25 cm,

2. przedmioty podłużne nie przekraczające wymiarów 12 x 12 x 150 cm,

3. przedmioty płaskie nie przekraczające wymiarów 90 x 75 x 10 cm,

4. małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach,

5. wózki dziecięce, z których korzystają dzieci do lat 4, oraz rowerki dziecięce,

6. wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna,

7. instrumenty muzyczne i sztalugi, przewożone przez uczniów i studentów szkół muzycznych i plastycznych, na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Tytuł 4.

Informacja o komunikacji w Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej

§27

Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. zapewnia informację o sposobie korzystania z kolejki wąskotorowej w miejscach powszechnie dostępnych, między innymi:

1. na przystankach - w zakresie dotyczącym taryfy opłat, rozkładów jazdy linii zatrzymujących się na danym przystanku;

2. wewnątrz pojazdów - w zakresie dotyczącym taryfy opłat, opłat dodatkowych, wyciągu z przepisów porządkowych i regulaminu przewozów, zasad kontroli biletów;

3. w punktach informacji telefonicznej - w zakresie dotyczącym taryfy opłat, rozkładów jazdy, połączeń komunikacyjnych, regulaminu przewozów, uprawnień do ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, sposobu składania skarg i odwołań, aktualnych komunikatów (tel.91 38 422-35 od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 – 16

4. W Pionie Techniczno - Ekonomicznym w Gryficach przy ul. Błonie 1 - w zakresie dotyczącym taryfy opłat, rozkładów jazdy, połączeń komunikacyjnych, regulaminu przewozów, uprawnień do ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, sposobu składania skarg i odwołań, oraz aktualnych komunikatów (w dni robocze od 7°° do 15°°, tel. 91 38422-35);

5. W punktach kasowych przystankach - w zakresie dotyczącym taryfy, połączeń komunikacyjnych i regulaminu przewozów;

6. W Internecie pod adresem www.kolej.rewal.pl - w zakresie dotyczącym rozkładów jazdy taryfy opłat, opłat dodatkowych, punktów sprzedaży biletów, uprawnień do ulg, komunikatów o zmianach w sieci komunikacyjnej i wyciągu z przepisów porządkowych;

Tytuł 5.

Obowiązki prowadzącego pojazd

§28

Prowadzący pojazd ma obowiązek nosić lub umieszczać na widocznym miejscu identyfikator (numer służbowy) i okazywać go pasażerom na żądanie w trakcie wykonywania czynności służbowych.

§29

Każdorazowe ruszenie pojazdu z przystanku powinno być poprzedzone sygnałem odjazdu.

§30

Sygnał odjazdu może nastąpić po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są już wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły go.

§31

Prowadzącemu pojazd zabronione jest ruszanie z przystanku przed zamknięciem wszystkich drzwi.

Tytuł 6.

Odpowiedzialność przewoźnika za szkody i inne postanowienia

§32

Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

1. jazdą pasażera bez trzymania się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy,

2. konsumpcją artykułów spożywczych podczas jazdy,

2. przebywaniem pasażera na łyżwo rolkach lub wrotkach podczas jazdy.

3. przebywaniem na stopniach podczas jazdy,

4. wychylaniem się z pojazdu i opieraniem się o drzwi podczas jazdy.

5. nie przestrzeganiem § 23

§33

Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe mogą zostać nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z pojazdu.

§34

Osoby uciążliwe dla współpasażerów lub odmawiające zapłacenia należności za przejazd mogą być usunięte z pojazdu, chyba że naruszyłoby to zasady współżycia społecznego.

§35

Jeżeli pasażer bez uzasadnionej przyczyny spowoduje zatrzymanie lub zmianę trasy pojazdu, podlega opłacie dodatkowej, do nałożenia której upoważnieni są umundurowani pracownicy nadzoru ruchu lub kontrolerzy biletów Gminy Rewal.

Rozdział 2

Zasady korzystania z biletów

Tytuł 1.

Zasady wnoszenia opłat za przejazd kolejką wąskotorową

§36

Pasażer nabywa prawo do przejazdu środkami transportu Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej spełniając jeden z warunków:

1. skasowanie biletu lub biletów jednorazowych o łącznej wartości zgodnej z aktualnie obowiązującą taryfą i posiadanymi uprawnieniami do ulg, §37 Podróżni korzystający z przejazdu obowiązani są uiszczać opłatę, posługując się biletami z nadrukiem obwiązującym w Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o.

Tytuł 2.

Bilety jednorazowe

§38

Ze środków transportu kolejki wąskotorowej można korzystać, opłacając przejazd za pomocą biletów jednorazowych według następujących zasad ogólnych:

1. przy korzystaniu z biletów jednorazowych wysokość opłaty uzależniona jest od wprowadzonego w danym roku cennika.

2. ważne są jedynie bilety z logo Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. opatrzone właściwym oznakowaniem

Rozdział 3

Kontrola biletowa

§39

Osobami uprawnionymi do kontroli biletów oraz dokumentów na przejazd osób lub przewóz bagażu, są:

1. umundurowani kontrolerzy straży gminnej Gminy,

2. nie umundurowani kontrolerzy Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o.

§40

Osoby uprawnione do kontroli biletów, o których mowa w § 39, muszą posiadać identyfikator, umieszczony na widocznym miejscu.

§41

Identyfikator służbowy kontrolera, którego wzór znajduje się na wywieszce informacyjnej w pojeździe, musi posiadać:

1. nazwę Zarządcy Kolejowego

2. zdjęcie kontrolera,

2. numer identyfikacyjny,

3. imię i nazwisko,

4. datę wystawienia oraz okres ważności,

5. zakres upoważnienia,

7. podpis przewoźnika,

8. pieczęć przewoźnika.

§42

Kontrolerzy mogą przeprowadzać kontrolę w zespołach przynajmniej dwuosobowych oraz mogą rozpocząć kontrolę, gdy pojazd jest w ruchu. Kontrola ważności biletów:

§43

Pasażer jest zobowiązany umożliwić kontrolerowi szczegółowe obejrzenie biletu. Każdorazowa kontrola biletów obejmuje także sprawdzenie ich autentyczności.

§44

Pobranie przez kontrolera opłaty dodatkowej w gotówce może nastąpić wyłącznie od pasażerów, którzy ukończyli 14 rok życia.

§45

Kontroler ma prawo żądać od pasażera okazania dokumentu, umożliwiającego ustalenie jego tożsamości.

§46

W razie odmowy okazania dokumentu tożsamości przez pasażera, kontroler ma prawo podjąć działania zmierzające do ustalenia tożsamości pasażera.

§47

Zapłata opłaty dodatkowej na podstawie wręczonego wezwania do zapłaty może nastąpić przelewem na konto Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o.

§48

1.Kontrolerowi wolno zatrzymać bilety , co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostały podrobione lub przerobione.

2.Zatrzymane bilety i dokumenty są pisemnie kwitowane przez kontrolera i przesyłane do prokuratury lub Policji, o czym powiadamiany jest wystawca dokumentu.

§49

Na każde żądanie pasażera kontroler musi mu umożliwić spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformować o miejscu i terminach składania reklamacji i zażaleń.

§50

Kontrolerzy obowiązani są do udzielania pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryfy, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat dodatkowych oraz przebiegu trasy kolejki wąskotorowej

§51

Kontroler nie ma prawa wydawać poleceń obsłudze pojazdu.

§52

Zakończenie kontroli biletowej musi nastąpić nie później niż zaraz po zatrzymaniu się pojazdu na kolejnym przystanku.

§53

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kontroler jest obowiązany podporządkować się umundurowanym pracownikom służby nadzoru ruchu Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o.. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych bezpieczeństwem pasażerów lub stanem technicznym pojazdu, kontroler musi się również podporządkować prowadzącemu pojazd.

§54

Pasażer ma prawo, w ciągu 14 dni od wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, odwołać się do Prezesa Spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa . Podstawą odwołania jest wezwanie do zapłaty. Adres i terminy przyjmowania skarg podane są na jego odwrocie.

§55

Decyzja Prezesa Spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa w sprawie odwołań od nałożonych opłat dodatkowych jest ostateczna.

Rozdział 5

Skargi i wnioski

§56

1.Skargi na kontrolerów można składać w Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. ul .Błonie 1 w poniedziałki od godziny 8 do 15°°

§57

Skargi i wnioski pisemne należy kierować na adres pocztowy lub elektroniczny Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o.